شورای امنیت سازمان ملل به امارت اسلامی: به حق دست‌رسی به آموزش احترام بگذارید

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌یی از امارت اسلامی خواسته‌اند که به حق دست‌رسی به آموزش احترام بگذارد و به تعهدات خود برای بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم، بدون تأخیر بیش‌تر عمل کند.