دانش‌آموختگان دانش‌کده‌های طب: با سرنوشت ناروشنی روبه‌رو هستیم

هم‌زمان با تصمیم وزارت صحت عامه، مبنی بر این که آن شمار از پزشکانی که سال گذشته آزمون «اکمال تخصص» را سپری کرده و نمره‌ی معیاری را به دست نیاورده اند، در بست‌های خالی و جایگزین داوطلبان امسال تعیین می‌شوند، شماری از دانش‌آموختگانی که برای سپری‌کردن این آزمون در سال ۱۴۰۲ آمادگی گرفته اند، با نگرانی از برگزار‌نشدن آن، می‌گویند که با سرنوشت ناروشنی روبه‌رو اند.