دادوستد میان افغانستان و پاکستان؛ دو طرف روی فراهم‌سازی سهولت‌ها توافق کردند

برای فراهم‌سازی سهولت‌های بازرگانی، ترانزیتی و گمرکی میان افغانستان و پاکستان، کمیسیونی به سطح بلند ایجاد شده است. هیأتی از امارت اسلامی که به پاکستان رفته بود، با بازگشت دوباره به کشور از ایجاد این کمیسیون خبر می‌دهد.