توماس نیکلسون: بازداشت‌های خودسرانۀ شهروندان در تضاد با تعهدات امارت اسلامی‌ست

توماس نیکلسون، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در واکنش به بازداشت زنان معترض توسط نیروهای امارت اسلامی گفته است که بازداشت‌های خودسرانۀ شهروندان و ناپدیدشدن آنان، ادعاهای امارت اسلامی دربارۀ تعلق این حکومت به مردم را تضعیف می‌کند.