«جنبش ملی نجات زندگی» به بیماران نیازمند به خون رایگان خون فراهم می‌کند

مسئولان «جنبش ملی نجات زندگی»، می‌گویند که این جنبش به ابتکار ۱۵ جوان رضاکار برای ایجاد هم‌آهنگی میان اهداکنندگان خون و بیماران نیازمند به خون، در سراسر افغانستان ایجاد شده است. آن‌ها، می‌افزایند که جنبش ملی نجات زندگی از طریق واتسپ ایجاد شده است تا به بیماران نیازمند به خون در کم‌ترین فرصت به گونه‌ی رایگان خون فراهم کند.