انتقاد پایتخت‌نشینان از نبود آگاهی‌دهی دربارۀ تهدیدهای اومیکرون

شماری از پایتخت‌نشینان از عمل‌کرد وزارت صحت عامه در برابر تهدیدهای نوع جدید ویروس کرونا (اومیکرون) انتقاد می‌کنند و می‌گویند، با آن‌که تهدید همه‌گیری این ویروس افزایش یافته؛ اما این وزارت هیچ طرح و اقدامی برای آگاهی‌دهی شهروندان در این زمینه، روی دست ندارد.