تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ وزارت خارجه: کمک جامعه‌ی جهانی نیاز است

ناوقت روز گذشته، بیست‌وهفتمین نشست تغییرات اقلیمی در شهر شرم‌الشیخ مصر آغاز شده است. گفته شده که در این نشست، روی پرداخت غرامت از سوی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال ‌توسعه نیز بحث خواهد شد. وزارت امور خارجه‌ خواستار کمک جامعه‌ی جهانی با افغانستان در بخش کاهش خطرهای تغییرات اقلیمی شده است.

خدا، نفت، تریاک؛ و حالا جنگ بر سر آب

در این بیابان توفان‌زدۀ بی‌قانون، مردان برای تریاک و خدا و سوخت جنگیده‌اند، اما حالا سید محمد، کشاورز گندم‌کار، احساس می‌کند جنگی بر سر آب در پیش است. این مناقشۀ آبی در مرزهای ایران و افغانستان رخ می‌دهد ‌ـــ‌ جایی‌که رودخانۀ هلمند همچون رشتۀ حیات از میان دو سرزمینِ آشوب‌زده می‌گذرد. ساختِ سد/بند کمال‌خان که روبه اتمام است، برای کشاورزان افغانستان آبیاریِ منظمی را در فصول خشک تضمین خواهد کرد. اما ایران مدعی‌ست که این سد می‌تواند جریان آب پایین‌دستی را شدیدا کاهش دهد و برای همین همواره سعی کرده مانع اجرای این پروژه شود.