آگاهان: پاکستان با تضعیف امارت اسلامی به‌دنبال منافع خود است

شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باور اند که پاکستان می‌خواهد حکومت امارت اسلامی را تضعیف کند و وضعیت را به مردم خود و جامعۀ ‌جهانی نادرست جلوه دهد. آنان می‌گویند که نصب سیم‌ خاردار در امتداد خط دیورند نه‌تنها به امارت اسلامی که به مردم ارتباط دارد و باید در برابر آن بی‌ایستند.