یک‌ساله‌گی تسلط ا.ا؛ ارائۀ خدمات عامه به مردم چه‌گونه بود؟

اکنون که یک سال از زمان روی‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد،‌ شهروندان کشور در این مدت در زمینۀ دست‌رسی به خدمات عامه با مشکلات جدی روبه‌رو بودند. نبود بودجۀ کافی برای بخش‌های توسعه‌یی، فلج‌بودن نظام بانکی و فرار کادرها از اداره‌ها به‌ویژه اداره‌های خدماتی، دست‌رسی به خدمات عامه در کشور را به‌طور جدی آسیب رسانده بود.