دام‌پروران در بدخشان: گسترش بیماری ناشناخته‌ای دام‌های ما را از بین برده است

شماری از دام‌پروران در ولسوالی‌های ارگو و کشم بدخشان، با نگرانی از گسترش بیماری ناشناخته‌ای در میان دام‌های شان، می‌گویند با این که در هنگام مراقبت از دام‌ها از روش‌های سالم دام‌‌پروری استفاده می‌کنند؛ اما ولادت دام‌های شان غیرنرمال انجام می‌شود و دام‌های نوزاد پس از تولد می‌میرند.