پزشکان در کابل: حکومت برای پیش‌گیری از افزایش شمار مبتلایان به دیابت گام‌های عملی بردارد

حیدرخان عمر، رییس اکمال تخصص وزارت صحت عامه و ولی ناصری، رییس انجمن اندوکراینولوژی، می‌گویند ۵۰ درصد پیش‌گیری دیابت در دست خود افراد است که از راه آگهی‌دهی، وقایه و توصیه، قابل حل خواهد بود.