پاکستان بار دیگر ورود بیماران افغان بدون ویزا از گذرگاه تورخم را منع کرد

دو روز می‌شود که حکومت پاکستان، بار دیگر ورود بیماران افغان بدون ویزا از گذرگاه تورخم را، منع کرده است. شماری از شهروندان افغانستان که می‌خواهند بیماران شان را به پاکستان انتقال دهند، می‌گویند که از دو روز به این سو در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم، منتظر ورود به پاکستان اند؛ اما به آن‌ها اجازه‌ی ورود داده نمی‌شود.