«افغانستان هم‌واره در بُعد نظامی پیروز، اما در بُعدهای سیاسی و اقتصادی ناموفق بوده است»

شیرمحمد عباس استانکزی امروز در نشستی که به‌مناسبت چهل‌ودومین سال‌گرد تهاجم ارتش شوروی پیشین به افغانستان در لوگر برگزار شده بود، می‌گوید که افغانستان هم‌واره در بُعد نظامی (میدان نبرد) قدرت‌های بزرگ جهان را شکست داده؛ اما در بُعدهای سیاسی و اقتصادی ناموفق بوده است.