امارت اسلامی پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱ را بدون تکیه بر کمک‌های خارجی تهیه کرده است

وزارت مالیۀ امارت اسلامی از تهیۀ پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱ از درآمدهای داخلی خبر داده است. این وزارت گفته که برای نخستین‌ بار در دو دهۀ گذشته، بودجۀ ملی بدون تکیه بر کمک‌های خارجی تهیه شده است.