تزریق اسعار خارجی تأثیری بر تغییر بهای پول افغانی نمی‌گذارد

شماری از آگاهان اقتصادی اما می‌گویند که تزریق این مقدار پول نمی‌تواند برای ایجاد ثبات و افزایش دوبارۀ پول افغانی تأثیرگذار باشد. آنان می‌افزایند که هم‌اکنون ذخایر اصلی پولی در دست‌رس امارت اسلامی نیست و اسعار خارجی کافی هم برای ادامۀ این روند وجود ندارد.