آمریکا برای معلومات دربارۀ رهبر داعش در افغانستان ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد

برنامۀ پاداش برای عدالت وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا، برای معلوماتی که منجر به شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری، رهبر شاخۀ خراسان گروه داعش شود، ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است. این نهاد هم‌چنان برای شناسایی عاملان حمله به میدان‌هوایی کابل ۱۰ میلیون دالر پاداش درنظر گرفته است.