برنامه‌ی جهانی غذا: افغانستان نباید با بحران بشری تنها گذاشته شود

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته در زمانی که بحران‌های بشری سراسر جهان را فرا گرفته، افغانستان نباید فراموش شود. این نهاد، امروز در حساب کاربری اکس خود، نوشته است که سال گذشته به دلیل کم‌بود شدید بودجه، ۱۰ میلیون تن را از فهرست کمک‌‌رسانی‌اش کم کرد که زنان بیش‌ترین آسیب را دیدند.