باشندگان بخش‌های دوردست: با محدودیت دست‌رسی به خدمات درمانی روبه‌روییم

باشندگان برخی از بخش‌های دوردست افغانستان، با شکایت از نبود درمان‌گاه‌های مجهز، پزشکان متخصص و مسلکی در محل زندگی شان، می‌گویند که برای انتقال بیماران شان به مرکزهای درمانی، ناچار اند مسافت‌های درازی را طی کنند و هزینه‌ی زیادی بپردازند.