باشندگان ننگرهار از کاهش آب‌های زیرزمینی به دلیل استفاده برای آب‌یاری کشت‌زارها نگرانی دارند

شماری از باشندگان بخش‌هایی از اطراف کانال شهر جلا‌ل‌آباد، مرکز ننگرهار که در آن اخیراً کشت‌زار ساخته شده، از خطر کاهش آب‌های زیرزمینی به دلیل استفاده‌ی زیاد آن برای آبیاری، نگرانی دارند.