خانۀ آزادی بیان: در برخورد امارت اسلامی با رسانه‌ها تغییری نیامده است

خانۀ آزادی بیان از ادامۀ اعمال فشار بر رسانه‌ها، تهدید، بازداشت و شکنجۀ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام قانون دست‌رسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت سرپرست نافذ اعلام شده، را نقض می‌کند.