شهرداری کابل کمیسیون منع احتکار و کنترل نرخ مواد اولیه را ایجاد کرد

نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، امروز در هنگام ارائۀ گزارش‌ فعالیت‌ها و دستاوردهای پنج ماه پسین این اداره می‌گوید که کمیسیون نام‌برده نرخ‌نامۀ مشخصی به دکان‌داران مواد خوراکی و تانک‌های تیل‌فروشی ارائه می‌کند.