دیبرا لاینز: جهان برای جلوگیری از سقوط غیرقابل بازگشت اقتصاد افغانستان اقدام کند

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، شب گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان که دربارۀ افغانستان برگزار شده بود، از جامعۀ بین‌المللی خواست که برای جلوگیری از سقوط غیرقابل برگشت اقتصاد کشور اقدام کند.