یافته‌های یک نظرسنجی: ۹۴ درصد شهروندان افغانستان در رنج به‌سر می‌برند

یافته‌های یک نظرسنجی تازه‌ که توسط مؤسسۀ نظرسنجی آمریکایی «گالوپ» انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش فقر در افغانستان، شهروندان این کشور را در شرایطی قرار داده است که ۹۴ درصد آنان، وضعیت زنده‌گی‌شان را رنج می‌پندارند.

افزایش بهای دالر در افغانستان فقر را افزایش می‌دهد

شماری از باشنده‌گان شهر کابل با نگرانی از افزایش روزافزون بهای دالر در برابر افغانی می‌گویند که افزایش بهای دالر فعالیت‌های اقتصادی را با رکود روبه‌رو کرده است. به گفتۀ باشنده‌گان شهر کابل، هم‌زمان با افزایش بهای دالر در کشور، بهای مواد اولیه نیز افزایش یافته است. آنان تأکید می‌کنند که بهای دالر در حالی تا ۹۵ افغانی رسیده است که مردم هیچ منبع درآمد ندارند و افزایش بهای دالر و مواد اولیه، فقر را نیز افزایش می‌دهد.