شکایت باشنده‌گان تالقان از افزایش بهای مواد اولیه هم‌زمان با کاهش ارزش افغانی

باشنده‌گان تالقان از افزایش بهای مواد اولیه هم‌زمان با کاهش ارزش افغانی شاکی‌اند و می‌گویند که نبود کاروبار و افزایش بهای مواد اولیه، از چالش‌هایی‌اند که روند زنده‌گی آنان را در وضعیت بدی قرار داده و دیگر توان خرید مواد اولیه را ندارند.