سال ۱۴۰۰ و مشکلات اقتصادی افغانستان

شماری از آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند با وجود این‌که در سال ۱۴۰۰ که امروز آخرین روز آن است، تأمین امنیت  و جلوگیری از فساد در بخش اقتصادی برخی سهولت‌ها را فراهم کرد؛ اما این سال پُر از چالش‌های متعدد در بخش اقتصادی بود.