وزارت امور مهاجرین: اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان کاهش یافته است

مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، می‌گویند که هم‌زمان با آغاز دومین مرحله‌ی اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، میزان اخراجی‌ها در مقایسه با مرحله‌ی نخست آن کاهش یافته است. عبدالمطلب حقانی، می‌گوید که با آغاز دومین مرحله‌ی اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، روزانه ۵۰ تا ۶۰ خانواده به کشور برگشته اند.