ریاست زراعت کندز در پنج ماه پسین ۹۰ میلیون افغانی عایدی جمع‌آوری کرده است

به گفتۀ رئیس زراعت کندز، آنان در پنج ماه پسین مبلغ ۹۰ میلیون افغانی را از منابع عایداتی این ریاست جمع‌آوری و به حساب دولت واریز کرده‌اند؛ در حالی‌ که این رقم طی این مدت در دولت پیشین مبلغ ۱۱ میلیون افغانی بود. او می‌افزاید که این مقدار عایدی‌ از درک عُشر و زکات، اجارۀ دکان‌ها، زمین و خمسین/یک‌پنجم شالی در این ولایت جمع‌آوری شده است.