وزارت کار: ۲۰ هزار فرد معتاد به مصرف مخدر در مرکزهای بازپروری آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرد

وزارت کار و امور اجتماعی، به ۵۰۹ فردی که دوره‌ی ترک اعتیاد را سپری کرده و در بخش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش دیده اند، سند فراغت توزیع کرد. معین کار وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید که اکنون نزدیک به ۲۰ هزار فرد معتاد به مصرف مواد مخدر در ۵۲ مرکز در سراسر افغانستان، سرگرم فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اند.