دام‌داران در کنر از کم‌بود چراگاه برای پرورش دام‌های شان شکایت دارند

شماری از دام‌داران در ولسوالی‌های دوردست کنر، با شکایت از خشک‌سالی و کم‌بود چراگاه برای پرورش دام‌های شان، می‌گویند که خشک‌سالی‌ها و سیلاب‌های سه سال پسین، نزدیک به تمام چراگاه‌ها در این ولسوالی‌ها را از بین برده و به دام‌داری شان زیان رسانده است.