عبدالغنی برادر به ایران: اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کنید

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، از ایران خواسته است که اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کرده و در زمینه‌ی مدیریت مهاجران افغان با امارت اسلامی هم‌آهنگی کند. معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، افزده که هر دو کشور باید برای توسعه‌ای روابط با یک‌دیگر هم‌کاری کند.