بررسی میزان مهاجرت جوانان میان خانواده‌ها و پیامدهای آن

۱۰۴ تن که ۳۳.۳ درصد این آمار را تشکیل می‌دهد، شمار اعضای خانواده‌ی شان میان ۷ تا ۱۰ تن بوده است. ۸۰ تن از پاسخ‌دهندگان گفته اند که شمار اعضای خانواده‌ی آنان میان ۵ تا ۷ تن بوده و ۵۳ تن از پاسخ‌دهندگان که ۱۷ درصد را تشکیل می‌دهد، شمار اعضای خانواده‌ی خود گزینه‌ی ۳ تا ۵ تن را انتخاب کرده است.