پشیمانی حاصل ده سال مهاجرت

بی‌کاری و ناامنی در سال‌های پسین، شهروندان افغانستان را ناگزیر کرده ‌است که تن به مهاجرت‌های غیرقانونی داده تا به منزل مقصود و زنده‌گی رویایی برسند.