دام‌پروران در کاپیسا به پرورش گاوهای زراعتی رو آورده اند

کاپیسا، از ولایت‌های زراعتی در شمال کابل است که بسیاری از باشندگان آن سرگرم کشاورزی و دام‌داری اند و از این طریق امرار معاش می‌کنند. در سال‌های پسین، صنعت گاوداری در کاپیسا رونق یافته است و دام‌پروران با روش‌های معیاری گاوپروری آشنایی پیدا کرده اند.