پروازهای کابل_دوحه از سر گرفته می‌شود

ادارۀ هوانوردی ملکی اعلام کرده است که پروازهای کابل_دوحه و برعکس آن پس از مدتی تأخیر، به‌طور عادی از سر گرفته می‌شود. این اداره با پخش خبرنامه‌یی گفته است که پس از این،‌ هفته‌‌وار پروازهای شرکت‌های هوایی افغانستان و شرکت هوایی قطر در این زمینه انجام خواهد شد.