باشندگان ولسوالی سمکنی پکتیا از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات صحی شکایت می‌کنند

سمکنی، یکی از ولسوالی‌های پرجمعیت و دورافتاده‌ی پکتیا است که در نزدیکی خط فرضی دیورند قرار دارد؛ اما باشندگان آن به خدمات صحی مناسب دست‌رسی ندارند و از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات صحی، شکایت می‌کنند.