هیئت اقتصادی اوزبیکستان به کابل آمد

بر اساس خبرنامه، ریاست این هیئت اوزبیکستان را جمشید خواجه‌یوف، معاون نخست‌وزیر این کشور، برعهده دارد و در ترکیب این هیئت حدود ۴۵ تن به شمول وزیران تجارت، معادن و ترانسپورت، رییسان مستقل و همین گونه بازرگانان اوزبیکستانی، شامل است.