سازمان بین‌المللی مهاجرت: برای رسیده‌گی به مهاجران افغانستان  ۵۸۹ میلیون دالر نیاز است

سازمان بین‌المللی مهاجرت، برای تأمین نیازهای فوری بشردوستانه و حفاظتی از ۳.۶ میلیون تن آسیب‌دیده از بحران افغانستان، ۵۸۹ میلیون دالر درخواست کرده است. این سازمان گفته که این مقدار پول برای بهبودی وضعیت افراد آسیب‌دیده و آواره‌ در داخل افغانستان و نیز مهاجران در شش همسایۀ این کشور نیاز است.