شهرداری گردیز ۲۶ مکتب خصوصی را به‌دلیل نپرداختن مالیات بست

شهرداری گردیز ۲۶ مکتب خصوصی را به‌دلیل نپرداختن مالیات بر بیلبوردها، در این شهر بسته است. مسئولان یک مکتب خصوصی در شهر گردیز می‌گویند که حاضر اند مالیات‌ خود را به شهرداری بپردازند، اما می‌افزایند که تعطیلی تمامی مکتب‌های خصوصی در این شهر، هزاران دانش‌آموز را از ادامۀ آموزش محروم کرده است.