نتیجۀ نظرسنجى تازه؛ ۹۰ درصد خبرنگاران می‌گویند رسانه‌ها زیر سانسور هستند

در این نظرسنجى، ۹۰ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی گفته‌اند که پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، نشرات رسانه‌ها زیر سانسور قرار دارد و از این میان ۴۴ درصد به‌طور کلی و ۴۶ درصد به‌طور قسمی برنامه‌های رسانه‌ها را زیر سانسور معرفی کرده‌اند.