نتایج نظرسنجی سلام‌وطندار؛ ۶۵ درصد اشتراک‌کنندگان گفته اند روزانه ورزش می‌کنند

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از میان ۷۵۱ جوان، ۴۸۸ تن آنان که ۶۵ درصد اشتراک‌کنندگان در نظرسنجی را تشکیل می‌دهند، روزانه ورزش می‌کنند؛ در حالی که ۲۶۳ تن آنان که ۳۵ درصد اشتراک‌کنندگان دیگر این نظرسنجی را تشکیل می‌دهند، گفته اند بنابر دلیل‌هایی که دارند، ورزش جایی در فعالیت‌های روزانه‌ی شان ندارد.