نبود وسایل آزمایش کرونا در هرات؛ از پنج روز هیچ آزمایشی صورت نگرفته است

از پنج روز به این‌سوهیچ بیمارمشکوک به کرونا در هرات آزمایش نشده است. سخنگوی ریاست صحت هرات می‌گوید، به دلیل نبود مواد مخصوص به نام «تیور۱، ۰، ۲، ۰» در آزمایشگاه ویروس کرونا در این ولایت، از پنج رو به این‌سو هیچ آزمایشی صورت نگرفته است.