مأموریت یوناما برای یک سال دیگر تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در نشست ویژه‌اش، مأموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این نشست که ناوقت روز گذشته برگزار شد، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۷ تهیه‌شده از سوی جاپان را تصویب و بر اهمیت دوام‌دار حضور یوناما و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان، تأکید کرده اند.