مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیأت فردا به کابل می‌آید

روزنامۀ اکسپرس تربیون پاکستان، گزارش داده است که هدف از سفر این هیأت، ارزیابی وضعیت بشری و بررسی نیاز شهروندان افغانستان است، هم‌چنان در این سفر دربارۀ هم‌کاری پاکستان در زمینۀ فراهم‌ساختن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.