مرکز عملیاتی محو پولیو: کودکان بازگشته از پاکستان در هر دو سوی مرز واکسین ضدپولیو دریافت می‌کنند

عبدالقدوس بریالی، رییس مرکز  ملی اضطراری عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عامه، به سلام‌وطندار می‌گوید که کودکان بازگشته‌ از پاکستان در هر دو سوی مرز از سوی تیم‌های سیار واکسین ضدپولیو دریافت می‌کنند.