در سال گذشته به بیش از سه میلیون شهروند افغانستان شناس‌نامه‌ی برقی توزیع شده است

اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، اعلام کرده که در ۱۴۰۲ به سه میلیون و ۱۲۴ هزار شهروند افغانستان، شناس‌نامه‌ی برقی/ تذکره‌ی الکترونیکی توزیع شده که از این میان دو میلیون و ۶۸ هزار شناس‌نامه‌ی برقی برای مردان و یک میلیون و ۵۶ هزار دیگر آن برای زنان بوده است.