بازرگانان و باشندگان غزنی یک مجمع بزرگ دینی می‌سازند

قرار است یک مجمع بزرگ دینی، به ارزش بیش از ۴۰ هزار دالر امریکایی از سوی بازرگانان و باشندگان محل در غزنی ساخته شود. کار ساخت این مجمع، روز پنج‌شنبه، ۱۳ ثور، از سوی شماری از مقام‌های امارت اسلامی آغاز شده است. این مجمع بزرگ دینی، شامل مسجد، خانقاه و یتیم‌خانه است.