هشت مارچ؛ دانش‌آموزان دختر برای بازگشایی مکتب‌ها لحظه‌شماری دارند

از زمان بسته‌شدن دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، نزدیک به ۱۹ ماه می‌گذرد که این دانش‌آموزان، هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. شماری از دانش‌آموزان دختر در ولایت‌های غربی و جنوب‌غربی، می‌گویند که سرنوشت مبهم آموزشی و ادامه‌ی بسته‌ماندن مکتب‌ها سبب افزایش نگرانی‌های شان شده است.