«اگر بدهی‌های شرکت برشنا پرداخت نشود، برق افغانستان قطع خواهد شد»

عبدالرحمان رحمانی، رئیس تجارتی شرکت برشنا در این نشست می‌گوید که شماری از صنعت‌کاران، سیاست‌مداران و بازرگانان ۲۶ میلیارد افغانی از این شرکت بدهکار اند و اگر این بدهی پرداخت نشود، برشنا نمی‌تواند پول کشورهای صادرکنندۀ برق را بپردازد که در این صورت برق افغانستان قطع خواهد شد.