کشورهای دخیل در جنگ افغانستان باید غرامت جنگی بپردازند

اعضای نهاد «حرکت تغییر» امروز با برگزاری یک برنامه در کابل می‌گویند که کشورهای دخیل در جنگ افغانستان برای منافع‌شان افغانستان را به ویرانه تبدیل کرده و مسئول همۀ بدبختی‌ها اند. آنان می‌افزایند که جنگ کشورهای جهان در افغانستان به بخش‌های گونه‌گون آسیب رسانده است و این کشورها باید برای آبادی دوبارۀ افغانستان اقدام جدی کنند.