شرکت برشنا براساس یک طرح بهای صرفیۀ برق را افزایش می‌دهد

مسئولان شرکت برشنا از افزایش بهای صرفیۀ برق خبر می‌دهند و می‌گویند که با افزایش نرخ دالر در برابر افغانی در بازارهای کشور، طرح افزایش بهای صرفیۀ برق روی‌ کار است و در آیندۀ نزدیک عملی خواهد شد. سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که طرح افزایش بهای صرفیۀ برق در جریان است و تا چند روز دیگر عملی خواهد شد.